Usługi prawne

Zapraszam do zapoznania się z ofertą

 Świadczę usługi prawne zarówno na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców o różnej strukturze i formie organizacyjno – prawnej. Sukcesem współpracy z Klientem jest indywidualne podejście do każdej ze spraw, co przekłada się na skuteczność działań.

porady prawne prawo nieruchomosci

Prawo nieruchomości

Doradztwo, reprezentacja i przygotowywanie umów w obszarach:

N

nabycie i zbycie prawa do nieruchomości

N

współpraca z agencjami nieruchomości

N

prawo budowlane

N

rozwiązywanie sporów pomiędzy współwłaścicielami

N

zniesienia współwłasności

N

ustanowienia służebności

N

ochrona własności i posiadania

N

najem lokali mieszkalnych i użytkowych

porady prawne prawo spółek

Prawo spółek i gospodarcze

Porady, reprezentacja i sporządzanie umów w obszarach:

N

Kompleksowa obsługa prawna spółek prawa handlowego i innym podmiotom gospodarczym

N

Zakładanie spółek - od wyboru optymalnej struktury pod konkretną działalność poprzez sporządzenie umów aż do uzyskania postanowienia sądu o wpisie do rejestru przedsiębiorców

N

Doradztwo w zakresie bieżących spraw korporacyjnych

N

Przygotowywanie projektów zmian umów spółek, dokumentacji związanej ze zgromadzeniami wspólników, uchwał zarządu oraz aktów wewnętrznych regulujące funkcjonowanie organów spółek

N

Obsługa prawną nieruchomości podmiotów gospodarczych i przeprowadzanie przez proces nabycia nieruchomości

N

Przygotowywanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów oraz reprezentowanie Klientów w negocjacjach

porady prawne odszkodowania

Prawo ubezpieczeniowe i odszkodowania

Pomoc, reprezentowanie klienta i przygotowywanie umów w obszarach:

N

Dochodzenie odszkodowań, zwłaszcza w zakresie szkód w transporcie, spedycji i logistyce

N

Uzyskiwanie odszkodowań z tytułu szkód majątkowych

N

Uzyskiwanie odszkodowań z tytułu szkód na osobach - zadośćuczynienie za doznane krzywdy, zwrot kosztów leczenia, oraz uzyskiwanie rent

porady prawne prawa autorskie

Prawo własności intelektualnej, prawa autorskie i własności przemysłowej

Doradztwo i reprezentacja w ramach takich zagadnień jak:

N

Utwór i twórca

N

Dozwolony użytek chronionych utworów

N

Przejście praw majątkowych

N

Prawa zależne

N

Pola eksploatacji

N

Umowa przeniesienia praw majątkowych

N

Licencja i sublicencja

N

Ochrona autorskich praw osobistych oraz majątkowych

N

Prawa pokrewne

porady prawne prawo pracy

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Pomoc w następującym zakresie:

N

Obsługa prawna przedsiębiorców w zakresie prawa pracy

N

Reprezentowanie pracowników i pracodawców przed sądami pracy

N

Przygotowywanie wszelkich dokumentów pracowniczych, w tym umów o pracę, o zakazie konkurencji, wypowiedzenia, regulaminy pracy i wynagradzania

N

Doradztwo w sprawach dotyczących ustalenia stosunku pracy, przywrócenia do pracy, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy lub za wypadek przy pracy

N

Odwołania od decyzji organów rentowych dotyczących ubezpieczeń społecznych

porady prawne prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Usługi prawne w ramach takich zagadnień jak:

N

Reprezentacja Klientów w postępowaniach administracyjnych w zakresie całego prawa administracyjnego materialnego, w szczególności prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami

N

Sporządzanie pism i wniosków

N

Odwołania od decyzji administracyjnych

N

Skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego

porady prawne prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Usługi w następujących sprawach:

N

Rozwody i separacje

N

Unieważnienie małżeństwa

N

Sprawy alimentacyjne

N

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

N

Porady prawne w sprawie regulowania stosunków majątkowych między małżonkami

N

Podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami

porady prawne prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Pomoc prawna w ramach takich zagadnień jak:

N

Pomoc prawna i prowadzenie postępowań sądowych o stwierdzenie nabycia spadku

N

Notarialne poświadczanie dziedziczenia

N

Postępowania sądowe o zachowek

N

Doradztwo w zakresie rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci (testamenty, wydziedziczenie)

N

Skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

N

Prowadzenie spraw o dział spadku

porady prawne spory sądowe

Spory sądowe

Pomoc prawna na drodze sądowej:

N

Reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi na terenie całego kraju

N

Kompleksowa analiza sytuacji prawnej Klienta ze wskazaniem jej mocnych stron oraz potencjalnych zagrożeń

N

Opracowanie strategii

N

Pomoc w doborze dowodów

N

Reprezentacja w toku sporu

N

Negocjacje

N

Poszukiwanie możliwości zawarcia ugody

porady prawne windykacja należności

Windykacja należności

Pomoc w windykacji należności:

N

Wybór i wykorzystanie najbardziej efektywnych metod windykacji

N

Odzyskiwanie należności na drodze postępowania przed sądowego

N

Reprezentacja w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych

N

Współpraca ze sprawdzonymi kancelariami komorniczymi

N

Postępowania sądowe przeciwko członkom zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a w spółkach osobowych przeciwko wspólnikom

N

Postępowania sądowe o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli, na przykład sprzedaży majątku