Case

Jako doświadczony radca prawny wiem, które kwestie wzbudzają najwięcej wątpliwości.

DROIT DE SUIT

Kto jest odpowiedzialny za wypłatę wynagrodzenia artyście? (Art. 19 Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych)
Do zapłaty honorarium autorskiego wynikającego z prawa do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza utworu plastycznego, fotograficznego lub rękopisu utworu literackiego i muzycznego) zobowiązany jest co do zasady sprzedawca, ale strony mogą w umowie uzgodnić, że koszt honorarium poniesie inna osoba uczestnicząca w transakcji np. zawodowo działająca na rynku dzieł sztuki albo kupujący (w całości lub w części).

C-41/14 – wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 26-02-2015

Podmiot zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki (droit de suite) publ. Monitor Prawniczy rok 2015, Nr 6, str. 289; Legalis

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Czy przyczynienie się współmałżonka do niewypłacalności drugiego skutkuje oddaleniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Tak w przypadku kiedy małżonkowie utrzymują się z dochodów jednego z nich. Przykładowo w sytuacji kiedy zaciąganie zobowiązań miało miejsce w tym samym czasie zarówno na rozwój działalności gospodarczej jak i remont domu z intencją, że to współmałżonek będzie spłacał te zobowiązania z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

W każdej sprawie występują odmienne przesłanki powstania zadłużenia, które warto szczegółowo przeanalizować przed złożeniem wniosku do Sądu.

V Gz 217/16 – postanowienie Sądu Okręgowego Częstochowa z dnia 19-12-2016

 

Czy małżonkowie składają wspólny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Nie – każdy z małżonków musi złożyć odrębny wniosek do Sądu, bez względu na to czy mają wspólny majątek, oddzielny czy mieszany.

ALIMENTY

Czy możemy żądać zasądzenia alimentów przed rozwodem?

Tak, małżonek żądający alimentów, może wnieść sprawę do Sądu Rejonowego tylko o zasądzenie alimentów albo do Sądu Okręgowego wraz z pozwem rozwodowym. Warto też pamiętać o złożeniu wniosku o zabezpieczenie alimentów na etapie składanie wniosku, co przyspieszy ich wypłatę.